Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Predmetom zmluvy sú len položky produktu výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na www stránkach predávajúceho, katalógoch, prospektoch a iných jeho tlačovinách sú informatívne.

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1 . VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

KERAMIKA GS, s.r.o 
Strojnícka 1 
080 06 Prešov
IČO: 36463558 
DIČ: 2020007506 
IČDPH: SK2020007506
Číslo účtu: SK70 0200 0000 0017 8573 7356,  BIC: SUBASKBX, VÚB a.s. , Prešov
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, odd. Sro, vl. č. 11878/P

Komtaktné údaje: 00 421 948 630 568     keramikags@keramikags.sk

(ďalej len "predávajúci")

a
kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/7721597             pr@soi.sk

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:
KERAMIKA GS, s.r.o, Strojnícka 1 ,080 06 Prešov, e-mail: keramikags@keramikags.sk  , tel.: 00421 948 630 568

2. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú len položky produktu výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na www stránkach predávajúceho, katalógoch, prospektoch a iných jeho tlačovinách sú informatívne.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:
– produkt bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh produktu,
– produkt vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,
– produkt s písomnými údajmi  o vlastnostiach predávaného produktu alebo charaktere poskytovaného produktu, o spôsobe použitia, montáže a údržby produktu a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh produktu obvyklé.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá produkt prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii produktu.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením produktu došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky zaobstarávacích nákladov produktu.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.),
– produkt sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa produktu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite a bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote pätnástich kalendárnych dní.


Storno objednávky v dôsledku uplynutia času:

Objednávka, ktorá nebude záväzne potvrdená do pätnástich dní od jej odoslania kupujúcim, sa považuje za neplatnú.
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
Zoznam produktov na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného produktu a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených produktov. Dostupnosť produktu bude pre kupujúceho okamžite a bezodkladne potvrdená na základe objednávky kupujúceho.
Predávajúci je viazaný  svojou ponukou produktov prezentovaného na ktorejkoľvek internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

 

4. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY


1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e‐mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické a/alebo emailové potvrdenie a/alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania produktu požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".
3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii produktu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,  ďalej údaje o cene produktu a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť produkt dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy produktu do dohodnutého miesta doručenia produktu pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO


1. Predávajúci je povinný:
a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu produkt v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b. zabezpečiť, aby dodaný produkt spĺňal povinnosti ustanovené v platných právnych predpisoch SR,
c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo aj elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie produktu a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (údaje o vlastnostiach produktu, návody na montáž, obsluhu , použite, údržbu, bezpečnostné upozornenia v slovenskom jazyku, záručný list, doklad o kúpe produktu).
2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný produkt.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO


1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote do štrnástich kalendárnych dní (Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji produktu alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) odo dňa prevzatia produktu alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.   
2. Spotrebiteľ v lehote štrnástich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti produkt predávajúcemu bez ohľadu na to,  či produkt bol použitý alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o produkt musí byť zachovaná. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci znáša náklady na zakúpenie a objednanie produktu.
3. Spotrebiteľ: 
a. prevezme zakúpený alebo objednaný produkt,
b. zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie produktu,
c. potvrdí prevzatie produktu svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4. Spotrebiteľ má právo na dodanie produktu v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

7. DODACIE PODMIENKY


1. Spôsoby dodania produktu
Dodanie tovaru je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- osobný odber – pri osobnom odbere produktu kupujúcim v kamenných prevádzkách predávajúceho predávajúci účtuje dohodnutú cenu za produkt uvedenú v cenníku, resp. na internetovej stránke.
- doručovanie kuriérom
2. Cena a platenie.
Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená na webovej stránke predávajúceho a je vrátane DPH.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu produktu dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie produktu(ďalej len "kúpna cena") podľa zák. č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou:
a. platbou bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený na faktúre , alebo záväznej akceptácií objednávky,
- prevodom na účet v tvare IBAN: SK70 0200 0000 0017 8573 7356, BIC:SUBASKBX vedený vo VÚB a.s. , Prešov. Variabilný symbol je číslo našej faktúry.
b. v hotovosti, v našej prevádzke KERAMIKA GS, Opatovská cesta 10, Košice

Cena dopravy je stanovená v závislosti od voľby spôsobu dodania, pričom táto je priamo závislá od miesta dodania a hodnoty dodávaného tovaru.

Cena dodania produktu je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní produktu do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky.
3. Predávajúci si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch (nepreberanie kupujúcim objednaného produktu pri dodávke kuriérom, nefunkčnosť platobných brán, neprítomnosť objednaného produktu na sklade, a pod.) neumožniť využiť jeden alebo viacero spôsobov platieb uvedených v ods. 1.
4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý produkt v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí produktu.
6. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
7. V prípade ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy po odovzdaní produktu tretej osobe na prepravu produktu predávajúci má nárok na náhradu nákladov od kupujúceho na objednanie a prepravu produktu.
8. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí produktu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného produktu.
9. Náklady spojené s vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
10. Ceny produktov uvedené na www. stránkach predávajúceho sú platné v okamihu objednania produktu.
Ceny uvedené v tlačenom cenníku predávajúceho sú platné do vydania nového cenníku.
11. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, alebo uhradením hotovosti v pokladni predávajúceho.
12. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
13. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.
14. Prevzatie produktu kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
15. K cene produktu je pripočítaná cena prepravy produktu, tak ako je vyššie uvedené v bode 7.2.
16. Produkt je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
17. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.
18. Kupujúci prevezme produkt v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.  
19. Váha, rozmery a ostatné údaje o vlastnostiach produktov obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi.
20. Miestom dodania produktu je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
21. V prípade, ak predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je prevezme produkt osobne alebo zabezpečí, aby produkt prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie produktu uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať  protokol o doručení a odovzdaní produktu. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie produktu uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení produktu a písomné plno mocenstvo. Ak bude potrebné dodávku produktu opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie produktu na miesto určenia v kúpnej zmluve.  Produkt sa považuje za dodaný okamihom doručenia produktu na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia produktu kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia produktu, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní produktu.
22. Kupujúci skontroluje zásielku, teda produkt ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že produkt alebo obal produktu je mechanicky poškodený,  túto skutočnosť oznámi dopravcovi a za jeho prítomnosti skontroluje stav produktu. V prípade zistenia poškodenia produktu je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia produktu, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady produktu, zľavu na produkt alebo v prípade neodstrániteľných vád produktu dodať kupujúcemu nový produkt.
23. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný produkt nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie produktu alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať produkt alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

 

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA PRODUKTE


Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktu až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)


1. Predávajúci zodpovedá za chyby produktu a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Záručná doba na predávané produkty je stanovená všeobecným právnym predpisom- Občianskym zákonníkom platnom v čase predaja.
2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s úst. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo inak.
4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na produkt, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
6. Kupujúci  vykoná prehliadku produktu pri prevzatí produktu. Po zistení chyby produktu, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení produktu vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu, záručným listom (ak bol vydaný), dokladom o kúpe produktu.
7. Ak produkt vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ustanoveniami §18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým kontaktom.
8. Reklamačné konanie produktu, ktorý sa dá objektívne predložiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a. reklamovaný produkt spotrebiteľ predložil na adresu kamennej predajne KERAMIKA GS, Opatovská cesta 10, Košice.
b. spolu s reklamovaným produktom bolo na vyššie uvedenú adresu predložený doklad o kúpe – pokladničný doklad (faktúra), záručný list, ak bol vydaný, meno a adresu spotrebiteľa, prípadne telefonický kontakt, presné popísanie chyby produktu, prípadne ako došlo k chybe produktu, /prípadne prístupové kódy, heslá. /
9. Vzor reklamačného formulára je dostupný na adrese https://keramikags.sk/files/Reklamačný formulár KERAMIKA GS .pdf
10. Reklamačné konanie produktu, ktorý sa nedá objektívne predložiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a.po dohovore prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým dohovorom kupujúceho predávajúcemu,
b. bezodkladné vykonanie obhliadky reklamovaného produktu predávajúcim, alebo treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá po obhliadke vydá kupujúcemu písomný doklad o uplatnení reklamácie.
11. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný produkt kupujúci predloží do sídla predávajúceho, alebo na mieste uvedeného v tomto reklamačnom poriadku /kontakty/. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom mieste podnikania v súlade s úst. § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa/ďalej len zákon/
12. V mieste určenom  na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s úst. § 18 ods. 3 Zákona.
13. Kupujúci uplatňuje zodpovednosť za vady produktu u predávajúceho bez zbytočného odkladu.  
14. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie produktu   v písomnej forme , napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.
15. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
16. Kupujúci si neuplatňuje záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený. Ak kupujúci požaduje dodanie rovnakého kalibru (rozmeru) z dôvodu kombinácie obkladu a dlažby, musí v objednávke túto požiadavku uviesť. 
17. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a. nepredložením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúčame kupujúcemu si zabezpečiť  a ponechať si), dodacieho listu alebo záručného listu /ak bol vydaný/, príslušenstva ,
b. uplynutím záručnej doby produktu,
c. mechanickým poškodením produktu spôsobeným kupujúcim,
d. používaním produktu v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o produkt,
f. poškodením produktu nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
g. poškodením produktu neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h. poškodením produktu náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do výrobku.
18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. odovzdaním opraveného produktu,
b. výmenou produktu,
c. vrátením kúpnej ceny produktu,
d. vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu,
e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie produktu.
19. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
20. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, okrem produktov na ktorých je záručná doba vyznačená dobou spotreby , resp. dobou použiteľnosti , alebo dobou minimálnej trvanlivosti. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať produkt z dôvodu záručnej opravy produktu.
21. V prípade výmeny produktu za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený produktu a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe nového dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny produktu za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového produktu.
22. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
b. predávajúci chybný produkt vymení za nový, identický ako reklamovaný produkt
24. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť produkt riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:
a. zrušením kúpnopredajnej zmluvy , alebo na žiadosť zákazníka výmenou produktu za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu produktu za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný produktu.
25. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt a odstránenie tej istej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát.
26. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt a odstránenie viac ako dvoch rôznych odstrániteľných chýb.
27. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako zákonom odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba produktu podľa spotrebiteľa objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby produktu prostredníctvom súdu.
28. Záruka sa nevzťahuje na neodbornú montáž, resp. nedodržanie postupu uvedenom v návode na montáž, údržbu a použitie.


10. AUTORSKÉ PRÁVA


Autorské práva sa riadia zákonom č. 121/2000 Zb. o autorských právach.

 

11. OSOBNÉ A PLATOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA


- v zmysle GDPR, viď. Ochrana osobných údajov.

 

12. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo písomnou formou vo forme e-mailu na adresu keramikags@keramikags.sk
5.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale na adresu KERAMIKA GS, Opatovská cesta 10, Košice. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
6.  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle bodu 2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy v zmysle bodu 2. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nie je chybný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
9. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.
10. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 4. a 5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (v eshope sú tieto tovary označené v detaile tovaru ako „Na objednávku“ ).

 

13. ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI


Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e‐mailových správ.
4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení:
a. Zákon č. 102/2014 Z.  z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
b. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel),
c. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel),
d. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel).
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
7.  Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
8. Spotrebiteľ je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, zákona ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, zákona
9. Predávajúci dodržiava kódex správania,   a spotrebiteľ sa môže s nimi oboznámiť na emailovú požiadavku od predávajúceho. ,
10. Dĺžka trvania zmluvy- počas platnosti záručnej doby, podmienky vypovedania zmluvy sú vyššie uvedené.
11.  Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody.

 

V Prešove dňa 24. 05. 2022

Nemôžete nájsť to, čo hľadáte? Radi Vám pomôžeme na tel. čísle +421 903 773 931, alebo nám pošlite email na eshop@keramikags.sk
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.