Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

/ďalej v texte len „VOP“/

Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, platia pre kúpnu zmluvu, uzavretú medzi spoločnosťou KERAMIKA GS, s.r.o. so sídlom Strojnícka č. 1, 080 06 Prešov, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, odd. Sro, vl. č. 11878/P v postavení predávajúceho a druhou zmluvnou stranou tieto zmluvnými stranami dojednané VOP. Odchýlky od VOP musia zmluvné strany dohodnúť v písomnej forme a tvoria dodatok ku kúpnej zmluve. Jednostranné zmeny a doplnky, vyznačené v týchto VOP sú neplatné, ak v nich nie je ustanovené inak.

Článok 1

Kúpna zmluva je uzavretá dohodou o cene tovaru, množstve tovaru a druhu tovaru. Obaly fakturuje predávajúci ako samostatnú položku na faktúre za dodávku tovaru. Kupujúci má právo vrátiť nepoškodené obaly na svoje náklady do 90 dní od doručenia zásielky predávajúcemu. Na vrátené, nepoškodené obaly vystaví predávajúci dobropis. Po 90 dňoch stráca kupujúci nárok na vrátenie obalov a ich finančné vysporiadanie, pokiaľ nie je so súhlasom predávajúceho dohnodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar aj na nevrátnych obaloch. Objednávka musí mať písomnú podobu, za ktorú sa považuje aj jej doručenie faxom. Telefonická objednávka bez ďalšieho písomného potvrdenia medzi zmluvnými stranami nie je pre strany záväzná. Špecifikácia tovaru v zmysle objednávky je daná názvom tovaru, jeho katalógovým číslom, rozmerom tovaru, triedou, množstvom, prípadne na základe iných identifikačných znakov, ktoré sú určené predávajúcim. Množstvo tovaru uvedie kupujúci v objednávke, a to u každého druhu samostatne, pričom je povinný akceptovať spôsob balenia tovaru/ m2 na celé krabice, sokle, schodnice, dekory, tvarovky sú u niektorých výrobcov dodávané na celé krabice/.

Článok 2

Povinnosť kupujúceho zaplatiť za dodaný tovar je splnená v okamihu pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Kupujúci nemá právo zdržať úhradu faktúry, alebo jej časti za dodaný tovar ani v prípade vzniku nároku z titulu uplatnenej reklamácie tovaru. V prípade platobnej neschopnosti kupujúceho nie je predávajúci povinný dodávku splniť, aj keď od jej plnenia neodstúpil. Pozastavenie plnenia zmluvy do doby, kým nesplní kupujúci svoje predošlé záväzky, je predávajúci povinný urobiť písomným podaním adresovaným kupujúcemu.

Článok 3

Pre prípad omeškania so zaplatením ceny tovaru dojednávajú zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za každý začatý deň omeškania. Základ pre výpočet zmluvnej pokuty tvorí suma, s ktorou je predávajúci v omeškaní. Nárok na náhradu škody a úroku z omeškania týmto nie je dotknutý. Ak je kupujúci v omeškaní s platbou, prípadne jej časťou po dobu viac ako tridsať dní, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť.

Článok 4

V prípade, že po uzavretí tejto kúpnej zmluvy bude na majetok kupujúceho vyhlásený konkurz alebo vstúpi do likvidácie, je predávajúci oprávnený od zmluvy jednostranne odstúpiť. Túto skutočnosť oznámi písomne kupujúcemu. V takom prípade nemá kupujúci právo domáhať sa plnenia z tejto kúpnej zmluvy, ani prípadnej náhrady škody, ani iných sankcií voči predávajúcemu.

Článok 5

Náležitosti faktúry sa riadia príslušnými ustanoveniami osobitných právnych predpisov o náležitostiach daňových dokladov a tiež zákonom a o dani z pridanej hodnoty.

Článok 6

Vlastnícke právo k tovaru, zakúpenému na základe tejto kúpnej zmluvy, prechádza na kupujúceho jeho úplným zaplatením, pričom pre moment prechodu nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho je rozhodujúci čas prevzatia tovaru. V prípade, že je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, moment prechodu nebezpečenstva škody na tovare je viazaný na čas, kedy mal byť tovar podľa dohody prevzatý.

Článok 7

Predávajúci je oprávnený splniť svoju povinnosť i čiastočnými plneniami, ktoré sa kupujúci zaväzuje prevziať a zaplatiť.

Článok 8

V prípade, ak odvoz tovaru zabezpečuje kupujúci, je dodávka splnená prevzatím tovaru od predávajúceho v sklade určenom podľa dispozície predávajúceho. Kupujúci je povinný tak urobiť do 7 kalendárnych dní po obdržaní oznámenia predávajúceho o pripravenosti tovaru k odvozu. Márnym uplynutím zmluvne stanovenej lehoty na prevzatie tovaru je predávajúci oprávnený tovar neprevzatý kupujúcim odoslať kupujúcemu verejným dopravcom na náklady kupujúceho, alebo tovar uskladniť vo vlastnom sklade, prípadne v sklade tretej osoby na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho, alebo ho odpredať inému kupujúcemu. Právo voľby patrí predávajúcemu. Predávajúci má právo v prípade uskladnenia tovaru vo vlastnom sklade po márnom uplynutí lehoty 7 – ich dní od dohodnutej doby na prevzatie tovaru začať účtovať kupujúcemu skladné za každý začatý deň uskladnenia. Výška skladného je určená cenou obvyklou v danom mieste a čase, kde a kedy je tovar pre kupujúceho skladovaný.

Článok 9

Ak predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru pre kupujúceho prostredníctvom verejného dopravcu, je dodávka splnená prevzatím tovaru kupujúcim od dopravcu. Odovzdaním tovaru na prepravu prvému dopravcovi prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare, ak už v súlade s VOP neprešlo na kupujúceho skôr. V prípade, ak kupujúci prevezme tovar od verejného dopravcu bez toho, aby v relevantnej preberacej listine uviedol poškodenie alebo neúplnosť, prípadne inú vadu tovaru, stráca voči predávajúcemu právo na reklamáciu tovaru.

Pokiaľ nie je možné okamžite pri preberaní skontrolovať tovar, je preberajúci povinný zaznačiť do prepravného listu, že zásielku preberá s výhradou bez kontroly. V opačnom prípade nie je možné dodatočne reklamovať poškodenie tovaru pri preprave.

Článok 10

Dodacia lehota je stanovená dohodu medzi predávajúcim a kupujúcim v objednávke. Ak stanovenie dodacej lehoty je podmienené splnením podmienky zo strany kupujúceho, začína dodacia lehota plynúť až od dátumu splnenia tejto podmienky. Týmto dátumom môže byť:

- dátum zaplatenia predfaktúry alebo

- dátum schválenia kúpnej zmluvy kupujúcim

Ak sa zmluvné strany dohodli na zálohovej platbe vopred, zašle predávajúci kupujúcemu spoločne s kúpnou zmluvou predfaktúru. Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu kópiu dokladu o zaplatení najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa vystavenia predfaktúry. V prípade potvrdenia kúpnej zmluvy a zaplatenia predfaktúry po tejto lehote sa považuje kúpna zmluva za neuzavretú, pokiaľ predávajúci písomne neoznámi svoj súhlas, že na zmeškanej lehote netrvá a zmluva je teda uzavretá. V prípade, ak tovar nie je vyrobený vyhradzujeme si právo úpravy dodacej lehoty v závislosti od kapacitných možnosti výrobcu.

Článok 11

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadí ustanoveniami Obchodného zákonníka v § 422 a násl., ak tieto VOP neustanovujú inak. V písomnom podaní, ktorý kupujúci začne konanie o vadách tovaru, uvedenie najmä kedy bo tovar zakúpený, predloží relevantný doklad o kúpe tovaru, predloží doklad o druhu tovaru, ktorý zakúpil a jeho triede. Zároveň predloží svoj návrh na vyriešenie reklamácie. O vybavení reklamačnej záležitosti písomne predávajúci upovedomí kupujúceho v lehote najneskôr 30 dní od momentu, kedy bolo reklamačné konanie u kupujúceho riadne začaté doručením úplného podania v súlade s osobitným zákonom v spojení s VOP. Písomná správa o vybavení reklamácie osahuje najmä čas jej uplatnenia, miesto a dátum obhliadky vadného tovaru, príčina vád tovaru, návrh riešenie s oznámením, či je dôvodná, resp.. dôvodnou nie je. Aj je dôvodná, písomná správa obsahuje spôsob a čas jej vyriešenia.

Článok 12

Za poskytnuté vzorky do kójí uhradí kupujúci 50% z ceny s predĺžnou splatnosťou 60 dní, okrem vzoriek na MDF. Podmienkou je viditeľné vystavenie vzoriek vo vzorkovej predajni kupujúceho po dobu nejmenej jeden rok. Ak budú vzorky použité inak ako na prezentáciu, prípadne nebude dodržaná lehota na prezentáciu, má právo predávajúci u kupujúceho uplatniť rozdiel v kúpnej cene do výšky 100%. Spôbob prezentácie vzoriek bude predmetom ďalšej dohody.

Článok 13

V prípade úplného alebo čiastočného storna zákazky zo strany kupujúceho po uzavretí kúpnej zmluvy, zaplatí kupujúci predávajúcemu všetky do toho času predávajúcemu vzniknuté náklady a zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa 50 % z ceny neodobratého tovaru.

Článok 14

Pre prípad, že účastníkom tejto zmluvy na strane kupujúceho je cudzinec /fyzická alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky/, zmluvné strany dojednávajú voľbu slovenského právneho poriadku a zároveň dojednávajú právomoc slovenského súdu.

Článok 15

V prípade, ak v návrhu tejto kúpnej zmluvy obojstranne podpísanom kupujúcim a predávajúcim budú obsiahnuté zmeny a doplnky jednostranne doň vnesené kupujúcim, zaväzuje takto upravená zmluva predávajúceho len v prípade, ak do 7-ich dní po jej obdržaní písomne oznámi kupujúcemu, že s týmito zmenami a doplnkami súhlasí. V opačnom prípade je kupujúcim upravená zmluva novým návrhom kúpnej zmluvy.

článok 16

Kúpna zmluva v čiastiach neupravených týmito všeobecnými podmienkami riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci vyhlasuje, že sa s nimi riadne oboznámil a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje svojim podpisom. Podpisom na týchto všeobecných obchodných podmienkach zároveň potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia pre vlastnú potrebu.


Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.